Comentários do leitor

Gia la so Tu Tru Tu Vi

"Dorthy Maas" (2020-02-25)


bá»™ môn Tứ trụ, hay còn gá»i là Bát tá»± tá»­ bình gồm có "năm, tháng, ngày, giá» sinh", chia ra 4 Thiên can và 4 Äịa chi và gá»i là Bát tá»±.

Khi ngÆ°á»i ta lập lá số Tứ trụ để luận Ä‘oán, ngÆ°á»i ta còn căn cứ vào đại vận, 10 năm là má»™t đại vận, má»—i đại vận là trụ thứ 5 và cÅ©ng biểu thị bằng má»™t Thiên can và má»™t Äịa chi.

Tiếp nữa, khi xem các sá»± việc trong má»™t năm và gá»i là lÆ°u niên, cÅ©ng gá»i là xem tiểu vận. Má»—i năm được coi là trụ thứ 6, được biểu thị bằng má»™t Thiên can và má»™t Äịa chi, nhÆ° năm 2019 là năm Ká»· Hợi, Thiên can là Ká»· và Äịa chi là Hợi.

NhÆ° vậy, khi xem Tứ trụ, không phải chỉ xem có 4 trụ, mà ngÆ°á»i ta xem tá»›i 6 trụ, tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 6 Thiên can và 6 Äịa chi. Từ đó, chúng ta có má»™t hệ phÆ°Æ¡ng trình toán há»c gồm 6 phÆ°Æ¡ng trình và 12 ẩn và tổng dữ liệu để luận Ä‘oán thành 12 mối tÆ°Æ¡ng quan giữa Thiên can và Äịa chi.

Còn Tá»­ vi là bá»™ môn lập lá số của má»—i con ngÆ°á»i, vá»›i Thiên bàn, Äịa bàn có 12 cung (Mệnh và Thân, Phụ Mẫu, Phúc Äức, Äiá»n Trạch, Quan Lá»™c, Nô Bá»™c, Thiên Di, Tật Ãch, Tài Bạch, Tá»­ Tức, Phu thê, Huynh Äệ). Trong các cung án ngữ các sao, có 14 chính tinh và khoảng 100 sao phụ tinh (tùy theo từng quan Ä‘iểm mà các sao có sá»± thêm bá»›t).

Căn cứ vào lá số được lập nên, thầy xem Tá»­ vi sẽ luận Ä‘oán số phận của má»—i ngÆ°á»i, tùy trình Ä‘á»™ và đẳng cấp khác nhau mà có sá»± ứng nghiệm nhiá»u ít, nhÆ° đã nói ở phần trên.

Khi xem lá số Tứ trụ và Tá»­ vi, ngÆ°á»i thầy xem lá số giá»i chắc chắn là ngÆ°á»i có năng khiếu vá» toán há»c. Bởi vá»›i 10 Thiên can lại tÆ°Æ¡ng tác tiếp vá»›i 12 Äịa chi, chia ra âm và dÆ°Æ¡ng, áp dụng theo ngÅ© hành và tạo nên các mối tÆ°Æ¡ng tác vô cùng phức tạp giữa các hệ toán cÆ¡ số 2 - cÆ¡ số 5 - cÆ¡ số 10 - cÆ¡ số 12. Từ các sá»± tÆ°Æ¡ng tác của Thiên can và Äịa chi, tạo thành sá»± tốt xấu và được quy Æ°á»›c đặt tên theo các sao cho dá»… nhá»› và dá»… vận hành.

Ông Trà nói rằng, khi xem tháng đẹp, ngày đẹp, giỠđẹp để cho má»™t việc nào đó nhÆ° cÆ°á»›i há»i, Ä‘á»™ng thổ, cất nóc, nhập trạch..., ngÆ°á»i thầy còn phải xem thêm ba trụ nữa của "tháng, ngày, giá»". Thậm chí, còn phải đối chiếu vá»›i "năm, tháng, ngày, giá»" của ngÆ°á»i đứng thá»±c hiện công việc, cao hÆ¡n nữa còn phải xem phúc phần của gia chủ nhÆ° nào. NhÆ° vậy, phải xem tổng cá»™ng tá»›i 9 trụ, tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 9 Thiên can, cá»™ng vá»›i 9 Äịa chi là thành 18 dữ liệu tÆ°Æ¡ng tác vá»›i nhau, từ đó má»›i có thể khẳng định ngày và giá» có đẹp hay không để làm việc hay khởi sá»±.

Ứng dụng

Hiện nay, má»i ngÆ°á»i thÆ°á»ng lấy ngÅ© hành bản mệnh theo năm sinh để tính màu sắc hợp. Ví dụ nhÆ° năm 2018 và 2019, Ä‘á»u cùng má»™t mệnh và tra theo bảng Lục thập Hoa giáp Ä‘á»u là Bình Äịa Má»™c và ngÆ°á»i sinh trong hai năm này là mệnh Má»™c. Tuy nhiên, nếu phân chia theo Thiên can và Äịa chi, năm 2018 là Mậu <a href="https://tuvisonlong.com/la-so-tu-tru-luan-giai-van-menh-hay-the-nao/">Giai la so Tu Tru</a>ất, Thiên can Mậu có ngÅ© hành là Thổ và Tuất có ngÅ© hành cÅ©ng là Thổ, còn năm 2019 là Ká»· Hợi, Ká»· có ngÅ© hành là Thổ, Hợi có ngÅ© hành là Thủy. NhÆ° vậy, ngÅ© hành của Thiên can và Äịa chi của 2018 và 2019 Ä‘á»u chẳng liên quan gì tá»›i Má»™c.

Từ đó, ngÆ°á»i há»c vá» xem phong thủy ở mức Ä‘á»™ cÆ¡ bản sẽ không phân định nổi ngÅ© hành của má»™t ngÆ°á»i tính theo năm sinh lấy theo tiêu chí nào. Nhiá»u ngÆ°á»i lại có suy luận rằng, mệnh theo Lục Thập Hoa Giáp không tÆ°Æ¡ng sinh hay ngang hòa vá»›i ngÅ© hành của Thiên can và Äịa chi, rồi suy luận, những ngÆ°á»i sinh vào những năm nhÆ° vậy thì số vất vả hoặc không thuận lợi. Äó má»›i chỉ là <a href="http://www.traveldescribe.com/?s=suy%20lu%E1%BA%ADn">suy luận</a> ở mức căn bản.

Má»™t số thầy phong thủy há»c ở mức Ä‘á»™ cÆ¡ bản cÅ©ng suy luận tÆ°Æ¡ng tá»± và cho rằng, các sá»± việc diá»…n ra xã há»™i, Ä‘á»i sống cÅ©ng không hanh thông, thuận lợi. Ví nhÆ°, mệnh của năm 2018 và 2019 khắc và làm hao tổn Thiên can, Äịa chi.

Theo ông Trà, muốn luận Ä‘oán đầy đủ các thông tin liên quan tá»›i má»™t con ngÆ°á»i, ngÆ°á»i ta phải luận Ä‘oán đầy đủ sá»<a href="http://kscripts.com/?s=%B1%20t%C6%B0%C6%A1ng">± tÆ°Æ¡ng</a> tác của 4 trụ (năm, tháng, ngày, giá»), cá»™ng vá»›i 2 trụ nữa là đại vận và lÆ°u niên. NhÆ° vậy, các sá»± tÆ°Æ¡ng tác Ä‘a chiá»u và phức tạp và để há»c uyên thâm vá» lÄ©nh vá»±c này, đòi há»i má»™t ngÆ°á»i phải có tÆ° duy logic rất sâu, hÆ¡n nữa, để trở thành má»™t ngÆ°á»i thầy xem lá số tứ trụ giá»i còn phải có năng khiếu, khả năng thiên bẩm.

TÆ°Æ¡ng tá»±, má»™t nhạc sÄ© tài giá»i phải há»c nhiá»u vá» nhạc lý, nhạc cụ, thanh nhạc, sáng tác, hòa âm, phối khí, thì đó chính là tÆ° duy logic. NhÆ°ng để tạo ra những bản nhạc Ä‘i vào lòng ngÆ°á»i, thì đòi há»i nhạc sỹ phải có năng khiếu thiên bẩm.

Hay má»™t ngÆ°á»i thông thÆ°á»ng há»c má»™t trÆ°á»ng nhạc, thì khi hát các bài hát sẽ đúng kỹ thuật, ngÆ°á»i thÆ°á»ng nghe cÅ©ng đồng ý ngÆ°á»i đó hát hay, nhÆ°ng để có những bài hát Ä‘i vào lòng ngÆ°á»i và cùng năm tháng, thì ngÆ°á»i đó phải có khả năng ca hát trá»i phú, khi đó, chỉ cần ngÆ°á»i đó cất giá»ng má»™t câu cÅ©ng đã đủ rung Ä‘á»™ng lòng ngÆ°á»i.

NgÆ°á»i thầy xem lá số tứ trụ muốn đạt cảnh giá»›i cao thì phải có Ä‘á»™ phiêu, giống nhÆ° nhạc sÄ©, ca sÄ© hay thi sÄ©, phải có Ä‘á»™ phiêu thì má»›i có những tác phẩm hay, để Ä‘á»i.